Alla ma jridx id-divorzju

Jista’ wieħed iddivorzjat jerġa’ jiżżewweġ bil-Knisja Kattolika?

Jekk tidħol il-liġi tad-divorzju, u tnejn kattoliċi li jkunu miżżewwġin jiddeċċiedu li jiddivorzjaw, u jingħataw id-divorzju, allura dawn ikunu jistgħu jerġgħu jiżżewwġu bil-Knisja?

Hawn min qed jistaqsi: “bħalissa min għandu l-flus jista’ jġib id-divorzju minn barra minn Malta u dan ikun rikonoxxut f’Malta, u allura qed issir diskriminazzjoni, għax mhux sewwa li min ikollu l-flus biss u jista’ jġib id-divorzju minn barra minn Malta, jkun jista’ jiġi hawn Malta u d-divorzju tiegħu jkun rikonoxxut u jkun jista’ jerġa’ jiżżewweġ."

Fejn hemm il-liġi tad-divorzju dan jingħata mill-istat u mhux mill-Knisja.  Għalhekk, f’għajnejn il-Knisja dawn ikun għadhom miżżewġin.

Għalkemm l-istat jagħti d-divorzju, jew jirrikonoxxi d-divorzju li jkun ingħata minn xi stat ieħor, il-kattoliċi li jġibu d-divorzju mill-istat xorta waħda ma jistgħux jerġgħu jiżżewġu bil-Knisja.  Infatti, f’għajnejn il-Knisja Kattolika dawn ikunu qed għixu fi stat ta’ adulterju.


Ir-referendum konsultattiv dwar il-liġi tad-divorzju

Għalkemm f'Malta sar referendum konsultattiv dwar il-liġi tad-divorzju, il-mistoqsija ma kenitx ċara u lanqas ir-riżultat ma hu daqshekk ċar.

Infatti kien hemm ħafna li vvutaw kontra u ħafna oħrajn li astjenew.  Għalhekk, ir-rieda ta' dawn il-votanti ma tistgħax tkun injorata.

Barra minn hekk, dan ir-referendum sar meta din il-liġi kienet għadha ma tfasslitx.

Ladarba r-referendum konsultattiv sar qabel ma din il-liġi kienet għaddiet mill-istadji kollha tal-parlament, allura l-argument tar-referendum ma jagħmel l-ebda sens.  Infatti min qed iġib l-iskuża tar-referendum qiegħed iqarraq.

Barra minn hekk, kulħadd jaf li f’demokrazija, min jitla’ fil-parlament mistenni jimxi skond il-programm elettorali tiegħu.

Il-Liġi tad-divorzju ma kenitx fil-programm elettorali tal-ebda membru parlamentari preżenti.  Għalhekk l-ebda membru parlamentari preżenti ma għandu l-mandat elettorali biex jilleġiżla fuq id-divorzju.


Il-Kattoliku qatt ma jista’ jaqbel mad-divorzju

Aħna l-kattoliċi qatt ma nistgħu naqblu li f’Malta jkun hawn il-liġi tad-divorzju.

Għalhekk aħna rridu li l-membri li tellgħajna fil-parlament biex jirrapreżentawna jivvutaw kontra l-liġi tad-divorzju.

Għaldaqstant il-membri parlamentari preżenti għandhom ikunu jafu li fl-elezzjoni li jmiss aħna l-kattoliċi se nivvutaw biss għal dawk il-membri parlamentari li jkunu vvutaw kontra d-dħul tal-liġi tad-divorzju.


Kampanja kontra l-liġi tad-divorzju.

Min ma jridx li f’Malta jkun hawn il-liġi tad-divorzju għandu jiffirma l-petizzjoni “Kampanja kontra l-ligi tad-divorzju” biex wara tintbagħat lill-membri parlamentari maltin.

Biex tiffirma l-petizzjoni ikklikkja fuq il-link ta' hawn taħt:



Nerġgħu nsibu mill-ġdid is-sbuħija tal-magħmudija tagħna



Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Jannar 2011, il-Papa Benedittu XVI iċċelebra l-quddiesa fil-Kapella Sistina fejn huwa għammed diversi trabi; fl-okkażżjoni tal- festa tal-Magħmudija tal-Mulej, li wkoll tagħlaq iż-żmien liturġiku  tal-Milied.  Wara t-talba tal-Angelus, il-Papa qal:
“Il-misteru tal-ħajja ta’ Kristu huwa sinjal li jidher li meta Hu ħa l-ġisem dan kien l-aqwa att ta’ mħabba tat-tlett Persuni divini.  Aħna nistgħu nghidu li wara din il-ġrajja sublimi l-azzjoni ħallieqa, feddeja u qaddiesa tal-Iktar Imqaddsa Trinità kienet dejjem iktar tidher fil-missjoni pubblika ta’ Ġesù, fit-tagħlim u l-mirakli Tiegħu, fil-passjoni, l-mewt u l-qawmien Tiegħu.
Kien tassew il-Messija, Iben Alla l-Iktar Għoli, li, waqt li ħiereġ mill-ilma tax-Xmara Ġordan, jgħati ħolqien ġdid fl-Ispirtu u jiftaħ, għal dawk li jixtiequ, l-possibiltà li jsiru wlied Alla.  Tassew, li mhux b’kumbinazzjoni li kull persuna mgħammda tikseb l-istat ta’ tarbija fuq il-bażi ta’ isem Nisrani, li huwa sinjal ċar li l-Ispirtu s-Santu jġiegħel lil-bniedem ‘jitwieled mill-ġdid’ fil-ħdan tal-Knisja.
Il-Magħmudija hija l-bidu tal-ħajja spiritwali, li tilħaq il-milja tagħha permezz tal-Knisja.  Matul iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament, waqt li l-kommunità ekkleżjali titlob u tirrikmanda it-tarbija ġdida ta’ Alla, l-ġenituri u l-parrini jimpenjaw ruħhom li jilqgħu l-imgħammed ġdid u li jgħinuh fil-formazzjoni u l-edukazzjoni Nisranija tiegħu.  Din hija responsabbiltà kbira, li toħroġ minn rigal kbir!  Għalhekk, nixtieq ninkoraġixxi lill-fidili kollha biex jerġgħu isibu is-sbuħija tal-fatt li tkun mgħammed u b’hekk saru jappartjenu lill-familja kbira ta’ Alla, u jixhdu bil-ferħ il-fidi tagħhom sabiex tkun tista’ tagħmel il-frott tat-tjubija u l-armonija.”