Nitolbu l- Via Lucis - It-Triq tad-Dawl


L-“Istazzjonijiet” tal-Qawmien

Il-Via Lucis żviluppat dan l-aħħar bħala tkomplija naturali tal-Via Crucis (It-Triq tas-Salib) li timxi wara l-Mulej sal-mewt tiegħu fuq is-Salib, u bħalha fiha erbatax il-waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt, l-ewwel xhud tal-Qawmien, sal-Pentekoste, l-aqwa frott tiegħu.
Il-Papa Ġwanni Pawlu II, li kien jgħożż ħafna l-Via Crucis bħala eżerċizzju spiritwali ta’ kuljum, kien ukoll ippropona l-Via Lucis (It-Triq tad-Dawl): l-“Istazzjonijiet” tal-Qawmien.
Il- Via Lucis tixraq b’mod partikulari għall-Ħadd il-Għid, għall jiem tal-ġimgħa fost l-Ottava tal-Għid u matul il-Ħamsin Jum ta’ Żmien il-Għid.
Il-Via Lucis turi l-ferħ tal-Għid: Kristu hu ċ-ċentru tal-ħajja tad-dinja.  Permezz tal-eżerċizzju devot tal-Via Lucis, il-fidili jfakkru l-ġrajja ewlenija tal-fidi – l-Qawmien ta’ Kristu – u l-qagħda tagħhom ta’ dixxipli li fil-Magħmudija, s-Sagrament tal-Għid, huma għaddew mid-dlamijiet tad-dnub għad-dawl tal-grazzja.  Matul il-Via Lucis Omm Ġesù tibqa’ tkun ħdejna u tgħidilna “Agħmlu dak li jgħidilkom hu”.
Il-Via Lucis hi prattika essenzjali biex insiru nafu aħjar lill-Mulej u biex ngħixu l-fidi Nisranija b’iktar qawwa, għaliex aħna x-xhieda għad-dinja tal-Qawmien ta’ Ġesù.

Daħla


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.  Ammen.

Ejjew nimxu dan il-pellegrinaġġ tal-fidi, l- Via Lucis, bħala wlied id-dawl u bħala xhieda tal Mulej Rxoxt.  Ejjew nimmeditaw fuq il-qawmien ta’ Kristu u nsibu t-triq tad-dawl li Kristu jħeġġeġ matul ħajjitna.  Huwa jagħtina l-qawwa li nwasslu kultura ġdida imsejsa fuq is-sliem u l-merħba sinċiera tal-persuna umana.

Nitolbu
Missier Etern, inti ridt twaqqaf fuq blata li ma titfarrakx iċ-ċertezza tat-tama tagħna f’Ibnek li miet u rxoxta għalina.  Sawwab fuqna l-Ispirtu tal-verità u tad-dawl, sabiex waqt li nimxu bit-tama mit-triqat tad-dinja, nġorru dejjem f’ġisimna li jmut, ix-xhieda tal-mewt u l-qawmien li tifdina.  Bi Kristu Sidna.  Ammen.


L-Ewwel Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fl-ewwel stazzjon meta Sidna Ġesù qam mill-imwiet.
L-anġlu qal lin-nisa: "Tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab.  M'huwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal." (Mt. 28: 5-6)

Nitolbu
O Alla ħanin għamel li l-poplu tiegħek ixandar il-glorja ta’ Kristu Rxoxt, is-sagrament universali tal-fidwa, sabiex bih jikseb id-doni tal-ħajja ġdida.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


It-Tieni Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fit-tieni stazzjon meta d-dixxipli sabu l-qabar vojt.
Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen (Ġwann 20: 1 – 8).

Nitolbu
O Alla li fdejt lill-bniedem billi erġajt għollejtu għad-dinjità li kellu fil-bidu, bil-misteru tal-għaġeb tal-ħniena tiegħek ħares lejna wliedek, imwieldin għall-ħajja ġdida permezz tal-magħmudija, u agħtina dejjem id-doni tal-grazzja tiegħek.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


It-Tielet Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fit-tielet stazzjon meta Il-Mulej Irxuxtat deher lil Marija Madalena.
Marija ‘daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesù.  Ġesù qalilha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki?  Lil min qiegħda tfittex?"  Hi ħasbet li kien il-ġardinar, u qaltlu: "Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, u jiena nġibu lura."  Ġesù sejjħilha: "Marjam!"  Hi daret u qaltlu bil-Lhudi: 'Rabbuni!' jiġifieri, Mgħallem.  Ġesù qalilha: "La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-Missier; imma mur għand ħuti u għidilhom li se nitla' għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom."  Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tathom l-aħbar: "Rajt lill-Mulej", u dak li qalilha. (Ġwann 20: 14b – 18)

Nitolbu
O Alla ta’ dejjem u li tista’ kollox, li ridt li Ibnek il-waħdieni jafda lil Marija Madalena l-ewwel bxara tal-ferħ tal-Għid, agħmel li fuq l-eżempju u bl-interċessjoni tagħha nxandru fid-dinja lill-Mulej irxuxtat, sabiex niġu nikkontemplawh flimkien miegħek fil-glorja.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Ir-Raba’ Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fir-raba’ stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat deher lil Żewġ Dixxipli fit-Triq lejn Emmaus.
Huma u jitħaddtu u jistħarrġu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom.  Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh.  …..  Qalilhom Ġesù: "Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti!  U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?"  U beda minn Mosè u l-Profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. (Luqa 24: 15, 25–27).

Nitolbu
O Missier, li permezz ta’ Ibnek il-waħdieni rbaħt il-mewt u ftaħtilna t-triq għall-ħajja ta’ dejjem, agħti lilna li qed niċċelebraw l-Għid tal-Qawmien ta’ Kristu, li nkunu mġeddin fl-Ispirtu tiegħek, biex nitwieldu mill-ġdid fid-dawl tal-Mulej irxoxt.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Il-Ħames Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fil-ħames stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat intgħaraf fil-Qsim tal-Ħobż.
… huma ħeġġewh: "Ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm."  Mbagħad daħal biex joqgħod magħhom.  U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tahulhom.  Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu għab minn quddiemhom.  U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: "Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?" (Luqa 24: 29–32).

Nitolbu
O Missier ħanin, agħtina li f’kull waqt ta’ ħajjitna ngawdu il-frott tal-Għid, li jitwettaq f’kull ċelebrazzjoni tal-Quddiesa.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Is-Sitt Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fis-sitt stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat deher lid-Dixxipli.
"Għaliex tħawwadtu?  Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom?  Araw idejja u riġlejja.  Jiena hu!  Missuni, u ifhmuha li l-ispirtu ma għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien."  Huwa u jgħidilhom dan, uriehom idejh u riġlejh. (Luqa 24: 38–40).

Nitolbu
O Alla ħanin u li tista’ kollox mexxina biex niksbu l-ferħ ta’ dejjem, sabiex b’moħħ mistrieħ il-merħla ċkejkna ta’ wliedek tasal ħdejk, fejn wasal qabilha Krisu r-Ragħaj tagħha.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Is-Seba’ Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fis-seba’ stazzjon meta l-Mulej ta s-Setgħa li Jinħafru d-Dnubiet.
ġie Ġesù u qagħad f'nofshom; u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  …  Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.  imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: "Is-sliem għalikom!  Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom."  Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu s-Santu.  Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma." (Ġwann 20: 19b, 20b–23)

Nitolbu
O Alla tas-sliem, min jiżra’ l-firda ma jistax jgħarfek, u lanqas ma jista’ jilqgħek min iħobb il-ġlied.  Agħti l-perseveranza lil min jaħdem biex iġib is-sliem, u lil min ifixklu fejjqu mill-mibgħeda li ddejjqu, sabiex kulħadd jerġa’ jsib fik is-sliem tassew.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


It-Tmien Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fit-tmien stazzjon meta l-Mulej Wettaq il-Fidi ta’ Tumas.
Tumas …. ma kienx magħhom meta ġie Ġesù.  …  Tumas qal: "Jekk ma narax f'idejh il-marka ta' l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta' l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx."  Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom.  Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f'nofshom, u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  Imbagħad qal lil Tumas: "Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen."  Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi!"  Qallu Ġesù: "Emmint għax rajtni!  Henjin dawk li ma rawx u emmnu." (Ġwann 20: 24–29)

Nitolbu
O Missier, agħmel li flimkien ma’ l-Appostlu Tumas nagħrfu fi Kristu lill-Mulej tagħna u lil Alla tagħna, u li nixhdu b’ħajjitna dak li nistqarru bil-fidi.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Id-Disa’ Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fid-disa’ stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat iltaqa’ mad-Dixxipli Tiegħu fuq ix-xatt tal-Għadira ta’ Tiberia.
Qalilhom Ġesù: "Ġibu mill-ħutiet qbadtu issa."  Xmun Pietru tela' fid-dgħajsa u ġibed l-art ix-xibka mimlija b'mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira; u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx.  Qalilhom Ġesù: "Ejjew, kulu."  Imma ħadd mid-dixxipli ma ssogra jistaqsih, 'Int min int?', għax kienu jafu li kien il-Mulej. (Ġwann 21: 10–12)

Nitolbu
Agħmel, Mulej, li ħajjjitna tkun taqbel mall-misteru tal-għid li niċċelebraw bil-ferħ, sabiex il-qawwa tal-Mulej irxoxt tħarisna u ssalvana.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


L-Għaxar Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fl-għaxar stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat ta l-Primat lil Pietru.
Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?"  …  Pietru ħass għafsa ta' qalb għax staqsieh għat-tielet darba, 'Tħobbni?', u qallu: "Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok."  Qallu Ġesù: "Irgħa n-nagħaġ tiegħi …. Ejja warajja" (Ġwann 21: 15, 17b, 19b).

Nitolbu
O Alla, li fil-pjan tal-għerf tiegħek bnejt il-Knisja tiegħek fuq il-blata ta’ Pietru, r-ras tal-kulleġġ appostoliku, ħares u qawwi lill-Papa.  Inti li għażiltu bħala s-suċċessur ta’ Pietru, agħmel li jkun għall-poplu tiegħek il-bidu u l-pedament, li jidher, tal-għaqda fil-fidi u tal-komunità fl-imħabba.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Il-Ħdax-il Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fil-ħdax-il stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat fada lid-Dixxipli bil-Missjoni lejn id-Dinja.
Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien." (Mattew 28: 19–20)

Nitolbu
Agħmel Mulej, li l-Evanġelju ta’ Kristu, li hu l-Kelma tas-sewwa, jixxandar f’kull rokna tad-dinja, biex il-bnedmin kollha jiksbu l-wegħda tal-fidwa tal-ħajja ġdida.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


It-Tnax-il Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fit-tnax-il stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat tela’ għand il-Missier.
Huma u jħarsu lejh, kien meħud 'il fuq, u sħaba ħadithulhom minn quddiem għajnejhom.  Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda dehru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad, u qalulhom: "Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema?  Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer." (Atti 1: 9b–11).

Nitolbu
Mulej, imla lill-Knisja tiegħek b’ferħ qaddis sabiex fi Kristu imtella’ fis-sema l-umanità tagħna tintrefa’ ħdejk u aħna, l-membri tal-ġisem tiegħu, ngħixu fit-tama li naslu ħdejn ir-Ras tagħna fil-glorja.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


It-Tlettax-il Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fit-tlettax-il stazzjon meta d-dixxipli kienu jistennew lill-Ispirtu s-Santu Ma’ Marija, Omm Ġesù.
Xħin daħlu l-belt, telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma [l-appostli] … lkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija, omm Ġesù, u ma' ħutu. (Ati 1: 13a–14)

Nitolbu
Missier Etern, iddi fuqna d-dija tal-glorja tiegħek, li hu Kristu, d-dawl mid-dawl; u agħmel li l-għotja tal-Ispirtu s-Santu tiegħek iġġedded il-qlub tal-fidili tiegħek imwieldin għall-ħajja ġdida fl-imħabba tiegħek.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


L-Erbatax-il Stazzjon

Nadurawk, O Ġesù u nberkuk,
 għax bl-Għuda tas-Salib u bid-Dawl tal-Qawmien tieghek fdejt id-dinja!

Nikkonsidraw fl-erbatax-il stazzjon meta l-Mulej Irxuxtat bagħat l-Ispirtu s-Santu Imwiegħed lid-Dixxipli.
Meta wasal jum il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f'post wieħed.  F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin.  U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom.  Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra, skond ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. (Atti 2: 1–4).

Nitolbu
O Alla li fil-misteru ta’ Għid il-Ħamsin int qaddist il-Knisja kollha tiegħek f’kull poplu u ġens, xerred id-doni tal-Ispirtu s-Santu tiegħek sa truf l-art u kompli llum, fil-komunità ta’ dawk li jemmnu, l-għeġubijiet li wettaqt fil-bidu tax-xandir tal-evanġelju.

Missierna, Sliema, Glorja.

Imbierek id-dawl tal-qawmien glorjuż ta’ Sidna Ġesù,
 Mulej ħenn għalina u agħti l-ħajja lid-dinja.


Għeluq

Permezz tal-Via Lucis, aħna ħadna sehem f’dan il-pellegrinaġġ flimkien mal-Mulej Irxoxt.  Bħala qaddejja u xhieda ta’ Kristu, aħna irridu nwasslu d-dawl ta’ Kristu Rxoxt lil aħwa li niltaqgħu magħhom.
Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. (Mark 2: 16: 20).

Nistqrru l-fidi tagħna:
Jiena nemmen f’Alla l-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art;
u f’Ġesú Kristu, Ibnu wieħed Sidna;
 li kien konċeput mill-Ispirtu s-Santu, twieled minn Marija Verġni;
 bata taħt il-ħaqq ta’ Ponzju Pilat, sallbuh, miet u difnuh;
 niżel il-Limbu, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet;
 tela’ fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin t’Alla l-Missier, li jista’ kollox;
 minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin.
Nemmen fl-Ispirtu s-Santu;
 l-Knisja Mqaddsa Kattolika, x-Xirka tal-Qaddisin;
 il-maħfra tad-dnubiet;
 il-qawma ta’ l-imwiet;
 il-ħajja ta’ dejjem.
  Ammen

Nitolbu
Agħtina nitolbuk Mulej, li kull ma nagħmlu nibdewh fid-dija tad-dawl tiegħek, inkompluh bil-għajnuna tiegħek, u nwassluh għat-tmiem taħt it-tmexxija tiegħek, Bi Kristu Sidna, l-Mulej Irxoxt tagħna.  Ammen.

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.  Ammen.

Via Lucis - it-Triq tad-Dawl


Via Lucis -                http://www.youtube.com/watch?v=hfl7D2l8mgw

Il-Via Lucis żviluppat dan l-aħħar bħala tkomplija naturali tal-Via Crucis, u bħalha fiha erbatax il-waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt, l-ewwel xhieda tal-Għid, sal-Pentekoste, l-aqwa frott tiegħu.
Il- Via Crucis, it-Triq tas-salib, kienet devozzjoni popolari li kibret matul it-tieni millennju tal-Kristjaneżmu.  Kienet tintalab l-biċċa l-kbira nhar ta’ Ġimgħa matul l-Erbgħin Jum tar-Randan, fil-jiem l-oħra tal-Ġimgħa Mqaddsa (mgħarufa bħala “L-Ġimgħa l-Kbir” fost il-knejjes tal-Lvant) u fil-Ġimgħa l-Kbira.  Fl-ewwl sekli tal-Knisja, l-pellegrini kienu jagħmlu vjaġġ penitenzjali lejn Ġerusalemm biex jimxu u jitolbu l-Istazzjonijiet tas-Salib, magħrufa bħala l- “via dolorosa” (it-triq tan-niket).  F’xi stazzjonijet tas-salib ta’ żmienna, żdied il-ħmistax il-stazzjon biex ifakkar il-Qawmien tal-Mulej.
Il-Papa Ġwanni Pawlu II, li kien jgħożż ħafna l-Via Crucis (It-Triq tas-Salib), li timxi wara l-Mulej sal-mewt tiegħu fuq is-Salib, bħala eżerċizzju spiritwali ta’ kuljum, kien ukoll ippropona l-Via Lucis (It-Triq tad-Dawl): l-“Istazzjonijiet” tal-Qawmien.
Il- Via Lucis, it- “Triq tad-Dawl”, magħrufa wkoll bħala l-Istazzjonijiet tal-Qawmien, kienu misjuba fil-Katokombi ta’ San Kallistu f’Ruma.  Il Via Lucis tixraq b’mod partikulari għall-Ħadd il-Għid, għall jiem tal-ġimgħa fost l-Ottava tal-Għid (mgħarufa bħala “Il-Ġimgħa Mdawwla” fost il-Knejjes tal-Lvant), u matul il-Ħamsin Jum ta’ Żmien il-Għid.
Fil-ktieb Uffiċjali tat-talb, Pilgrims Prayers, maħruġ mill-Vatikan għall-Ġublew tas-Sena 2000, flimkien mall- Via Crucis tradizzjonali, kien jinkludi wkoll magħha l- Via Lucis.  Fuq il-mudell jixbaħ lill- Via Crucis u l-erba’ rakkonti tal-passjoni, l- Via Lucis tirrifletti fuq ir-rakkontt tad-dehriet tal-Mulej Irxoxt mill-Għid il-Kbir sal-Pentekoste.

Il-Via Lucis turi l-ferħ tal-Għid: Kristu hu ċ-ċentru tal-ħajja tad-dinja.  Permezz tal-eżerċizzju devot tal-Via Lucis, il-fidili jfakkru l-ġrajja ewlenija tal-fidi – l-Qawmien ta’ Kristu – u l-qagħda tagħhom ta’ dixxipli li fil-Magħmudija, s-Sagrament tal-Għid, huma għaddew mid-dlamijiet tad-dnub għad-dawl tal-grazzja.  Matul il-Via Lucis Omm Ġesù tibqa’ tkun ħdejna u tgħidilna “Għamlu dak li jgħidilkom hu”.
Il-Via Lucis hi prattika essenzjali biex insiru nafu aħjar lill-Mulej u biex ngħixu l-fidi Nisranija b’iktar qawwa, għaliex aħna x-xhieda għad-dinja tal-fatt tal-Qawmien ta’ Ġesù.  Għalkemm, s’issa, fil-knejjes tagħna għad m’hemmx imwaħħlin “Stazzjonijiet” tal-Via Lucis biex insegwu, m’hemm xejn li jżommna milli noħolquhom.
Illum aktar minn qatt qabel jeħtieġ li l-Għid il-Kbir ma jibqax iżjed festa biss tal-kalendarju iżda jsir l-istil ta’ ħajjitna.L-Istazzjonijiet tal- Via Lucis

L-Ewwel Stazzjon

Ġesù Jqum Mill-Imwiet

Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq ta' l-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar.  U ara, nħasset theżhiża kbira ta’ l-art għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema, u resaq igerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha.  Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa; lbiesu abjad bħas-silġ.  Bil-biża' tiegħu l-għassiesa qabdithom rogħda u saru qishom mejtin.  Iżda  l-anġlu qabad u qal lin-nisa: "Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab.  M'huwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed.  U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom: tarawh hemmhekk.  Araw, għedtulkom." (Mattew 28: 1- 7).


It-Tieni Stazzjon

Id-Dixxipli Jsibu il-Qabar Vojt

Kien il-Ħadd, l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar.  Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: "Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!"  Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar.  It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar.  Tbaxxa, u ra l-faxex ta' l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx.  Imbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta' l-għażel imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed għalih.  Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen.  Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum  mill-imwiet. (Ġwann 20: 1 – 9).

It-Tielet Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jidher lil Marija Madalena

Iżda Marija baqgħet 'il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar, u rat żewġ anġli lebsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesù.  Huma qalulha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki?"  Hi wieġbet: "Għax ħadu lil Sidi, u ma nafux fejn qegħduh."  Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesù.  Ġesù qalilha: "Mara, għalfejn qiegħda tibki?  Lil min qiegħda tfittex?"  Hi ħasbet li kien il-ġardinar, u qaltlu: "Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, u jiena nġibu lura."  Ġesù sejjħilha: "Marjam!"  Hi daret u qaltlu bil-Lhudi: 'Rabbuni!' jiġifieri, Mgħallem.  Ġesù qalilha: "La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-Missier; imma mur għand ħuti u għidilhom li se nitla' għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom."  Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tathom l-aħbar: "Rajt lill-Mulej", u li qalilha dan. (Ġwann 20: 11 – 18).

Ir-Raba' Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jidher lil Żewġ Dixxipli fit-Triq lejn Emmaus


Dak in-nhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara.  Huma u jitħaddtu u jistħarrġu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom.  Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh.  U hu qalilhom: "X'intom tgħidu bejnietkom intom u miexjin?" U huma waqfu, b'ħarsa ta' niket fuq wiċċhom.  Imbagħad wieħed minnhom, jismu Kleofa, wieġeb u qallu: "Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem?"  "X'ġara?" staqsiehom Ġesù.  Qalulu: "Dak li ġara lil Ġesù ta' Nazaret, li kien profeta setgħan fl-għemil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u sallbuh.  Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael; iżda issa, fuq kollox ġa għaddew tlitt ijiem minn dawn il-ġrajja!  Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna, għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx; ġew jgħidu wkoll li dehrulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj.  Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx!"  Qalilhom Ġesù: "Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti!  U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?"  U beda minn Mosè u l-Profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. (Luqa 24: 13 – 27).

Il-Ħames Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jintgħaraf fil-Qsim tal-Ħobż


Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin hu għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar 'il bogħod.  Iżda huma ġegħluh jibqa' magħhom u qalulu: "Ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm."  Mbagħad daħal biex joqgħod magħhom.  U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tahulhom.  Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu għab minn quddiemhom.  U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: "Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?"  Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm.  Hemm sabu lill-Ħdax u lil sħabhom miġbura flimkien, u dawn qalulhom: "Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun!"  U huma wkoll tarrfulhom x'kien ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż. (Luqa 24: 28 – 35).Is-Sitt Stazzjon


Il-Mulej Irxuxtat Jidher lid-Dixxipli


Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f'nofshom u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  Huma twerwru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma.  Iżda hu qalilhom: "Għaliex tħawwadtu?  Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom?  Araw idejja u riġlejja.  Jiena hu!  Missuni, u ifhmuha li l-ispirtu ma għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien."  Huwa u jgħidilhom dan, uriehom idejh u riġlejh.  Iżda billi huma, fil-ferħ tagħhom, kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistagħġba, qalilhom: "Għandkom xi ħaġa ta' l-ikel hawn?"  Huma ressqulu quddiemu biċċa ħuta mixwija, u hu ħadha u kielha quddiemhom. (Luqa 24: 36 – 43).

Is-Seba' Stazzjon

Il-Mulej Jagħti s-Setgħa li Jinħafru d-Dnubiet


Dak in-nhar fil-għaxija, l-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f'nofshom; u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu.  Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.   imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: "Is-sliem għalikom!  Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom."  Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu s-Santu.  Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma." (Ġwann 20: 19 – 23).


It-Tmien Stazzjon

Il-Mulej Iwettaq il-Fidi ta’ Tumas


Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù.  Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: "Rajna l-Mulej."  Iżda hu qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh il-marka ta' l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta' l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx."  Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom.  Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f'nofshom, u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  Imbagħad qal lil Tumas: "Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen."  Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi!"  Qallu Ġesù: "Emmint għax rajtni!  Henjin dawk li ma rawx u emmnu." (Ġwann 20: 24 – 29).


Id-Disa' Stazzjon


Il-Mulej Irxuxtat Jiltaqa’ mad-Dixxipli Tiegħu fuq ix-xatt tal-Għadira ta’ Tiberia


Wara dan, Ġesù raġa' deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija.  Dehrilhom hekk:  Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien, u Xmun Pietru qalilhom: "Sejjer nistad."  Qalulu: "Ħa niġu miegħek aħna wkoll."  Marru, rikbu d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.  Fil-għodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù.  Ġesù qalilhom: "Għandkom x'tieklu, ħbieb?"  "Le," weġbuh.  Qalilhom: "Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu."  Dawk waddbu x-xibka, u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut!  Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: "Il-Mulej dan!"  Għalhekk Xmun Pietru, kif sama' li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta' fuq, għax kien mingħajra, u ntafa' l-baħar.  Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbiegħda wisq mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut.  Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad, bil-ħut fuqu, u xi ftit ħobż.  Qalilhom Ġesù: "Ġibu mill-ħutiet qbadtu issa."  Xmun Pietru tela' fid-dgħajsa u ġibed l-art ix-xibka mimlija b'mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira; u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx.  Qalilhom Ġesù: "Ejjew, kulu."  Imma ħadd mid-dixxipli ma ssogra jistaqsih, 'Int min int?', għax kienu jafu li kien il-Mulej.  Ġesù resaq, qabad il-ħobż u newwilulhom; u hekk ukoll għamel bil-ħut. (Ġwann 21: 1 – 13).


L-Għaxar Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jgħati l-Primat lil Pietru


Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?"  "Iva, Mulej," wieġbu, "int taf li nħobbok."  Qallu: "Irgħa l-ħrief tiegħi."  Staqsieh għat-tieni darba: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?"  "Iva, Mulej," wieġbu, "int taf li nħobbok."  Qallu: "Irgħa n-nagħaġ tiegħi."  Għat-tielet darba staqsieh: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni?"  Pietru ħass għafsa ta' qalb għax staqsieh għat-tielet darba, 'Tħobbni?', u qallu: "Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok."  Qallu Ġesù: "Irgħa n-nagħaġ tiegħi. (Ġwann 21: 15 – 17).


Il-Ħdax il-Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jafda lid-Dixxipli bil-Missjoni għad-Dinja


Il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù.  Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw.  Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: "Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art.  Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien." (Mattew 28: 16 – 20).
It-Tnax il-Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jitla’ għand il-Missier


Kif kienu flimkien staqsewh: "Mulej, hu dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-Saltna ta' Iżrael?"  Hu weġibhom: "M'hix biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-Missier għażel bis-setgħa tiegħu.  Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, intom tirċievu l-qawwa, u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Lhudija kollha u s-Samarija u sa truf l-art."  Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh, kien meħud 'il fuq, u sħaba ħadithulhom minn quddiem għajnejhom.  Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda dehru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad, u qalulhom: "Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema?  Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer." (Atti 1: 6 – 11).It-Tlettax il-Stazzjon


L-Istennija tal-Ispirtu s-Santu ma’ Marija, Omm Ġesù


Imbagħad reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejjħa taż-Żebbuġ, li hi 'l bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt.  Xħin daħlu l-belt, telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu: Pietru u Ġwanni, Ġakbu u Indrì, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew, u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ, u Ġuda bin Ġakbu.  U lkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija, omm Ġesù, u ma' ħutu. (Ati 1: 12 – 14).

L-Erbatax il-Stazzjon

Il-Mulej Irxuxtat Jibgħat l-Ispirtu s-Santu Imwiegħed lid-Dixxipli

Meta wasal jum il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f'post wieħed.  F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin.  U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom.  Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra, skond ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu.
F'Ġerusalemm kien hemm xi Lhud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema.  Malli nstama' dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, lkoll imħawwdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu:  Miblugħin u mistagħġbin, bdew jgħidu: "Dawn li qegħdin jitkellmu m'humiex ilkoll mill-Galilija?  Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bi lsien art twelidu?  Partin, Medin u Għelamin, nies mill-Mesopotamja, mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċirene, nies li ġew minn Ruma, kemm Lhud u kemm prosèliti, oħrajn minn Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-għeġubijiet ta' Alla!"  U lkoll, mitlufa bl-għaġeb, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: "Dan xi jkun?"  Oħrajn bdew jiddieħku u jgħidu: "Dawn xorbu l-inbid ġdid!" (Atti 2: 1 – 13).

Fil-Via Lucis nfakkru l-ġrajja ewlenija tal-fidi

Il-paragrafu 153 tad-Direttorju ta’ Devozzjoni Popolari u l-Liturġija (2001) jgħid: “Eżerċizzju devot imsejjaħ Via Lucis żviluppa u xtered f’ħafna naħiet f’dawn l-aħħar snin.  Fuq il-mudell tal- Via Crucis, il-fidili jimxu filwaqt li jimmeditaw fuq id-dehriet varji ta’ Ġesù – mill-Qawmien sal-Axxensjoni.  Fiha Ġesù wera l-glorja tiegħu lid-dixxipli li kienu jistennew il-miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu (ara Ġw. 14, 26; 16,13-15; Lq. 24, 49) qawwa l-fidi tagħhom, wassal għat-tmiem it-tagħlim tiegħu fuq is-Saltna u ddefinixxa aħjar l-istruttura sagramentali u ġerarkika tal-Knisja.
Permezz tal-Via Lucis, il-fidili jfakkru l-ġrajja ewlenija tal-fidi, – l-qawmien ta’ Kristu – u d-dixxipulat tagħhom bis-saħħa tal-Magħmudija, s-sagrament tal-Għid li bih huma għaddew mid-dlam tad-dnub għad-dija qawwija tad-dawl tal-grazzja (ara Kol. 1, 13; Ef. 5, 8).
Għal sekli sħaħ il-Via Crucis daħħal lill-fidili fl-ewwel mumenti tal-ġrajja tal-Għid, jiġifieri l-Passjoni, u għen biex stampa l-aspetti l-iktar importanti tagħha fl-għarfien tagħhom.  Bl-istess xebħ, il-Via Lucis, meta tkun iċċelebrata bil-fedeltà għat-test tal-Evanġelju, tista’ twassal lill-fidili b’mod effettiv biex jifhmu b’mod ħaj it-tieni mument tal-ġrajja tal-Għid, jiġifieri l-Qawmien tal-Mulej.
Il-Via Lucis tista’ tkun mod mill-aqwa għat-tagħlim tal-fidi, ladarba “per crucem ad lucem” (bis-salib naslu għad-dawl).  Bil-metafora tal-vjaġġ, il-Via Lucis tersaq mill-esperjenza tat-tbatija, li fil-pjan ta’ Alla hi parti mill-ħajja, għat-tama li tasal għall-iskop veru tal-bniedem: il-ħelsien, il-ferħ u s-sliem li huma valuri essenzjalment tal-Għid.
Il-Via Lucis tista’ tkun tqanqila għar-restawr tal-“kultura tal-ħajja” li hi miftuħa għat-tama u ċ-ċertezza li tgħati l-fidi, f’soċjetà sikwit karatterizzata minn “kultura tal-mewt”, disperazzjoni u nikiliżmu”.

Medjugorje wara wieħed u għoxrin sena - L-Istorja kif inhi


Ġabra fil-qosor tal-ktieb
Medjugorje after twenty-one years – The Definive History”  ta' Michael Davies
Dwar ir-raba’ edizzjoni tal-ktieb, l-isqof tal-lum, Dr. Ratko Peric, kiteb hekk:
“Inti ktibt b’konvinzjoni Kattolika u b’sinċerità Nisranija … jidher ċar ħafna li inti mmexxi minn xewqa għall-verità fl-istħarriġ tiegħek f’dan il-fenominu ta’ Medjugorje…  Tlett kummissjonijiet episkopali kif ukoll il-Konferenza Episkopali kollha kemm hi diġà kienu konvinti li, mill-istħarriġ li kien sar sal-lum, huwa mpossibli biex jikkonfermaw li kien hemm xi manifestazzjoni u messaġġi sopranatturali f’Medjugorje, iżda qed jixxerrdu ħafna superstizzjonijiet.  Fil-ktieb tiegħek inti toqgħod fuq id-dokumenti uffiċċjali u fuq it-tagħlim tal-Knisja.  Hemm verżjonijiet bil-kotra li m’humiex eżatti dwar il-ġrajjiet imxerrdin madwar id-dinja, fuq kollox bil-ħidma u l-għajnuna ta’ dawk li qed jaqdu lil hekk imsejħa dehriet ta’ Medjugorje.”  
Dwar l-awtur – Michael Davies
Michael Davies twieled fl-1936 u trabba f’ Sommerset, l-Ingliterra.  Għalkemm nislu minn Wales, hu qeda dmiru bħala suldat ma’ Somerst Light Infantry matul l-emerġenza tal-Malaya, fil Kriżi tas-Suez, u fil-kampanja EOKA f’Ċipru.  Imbagħad, għal tletin sena huwa għallem fi skejjel kattoliċi sakemm irtira fl-1992.  Wara taha kompletament għall-kitba.  Hu kiteb artikli f’ġuranali kattoliċi, kull fejn hu mitkellem l-ilsien Ingliż.  Hu awtur ta’ sbatax il-ktieb u għexiren ta’ fuljetti dwar il-Fidi Kattolika, uħud minnhom ġew maqlubin f’kemm il-lingwa.  L-aħħar kitbiet tiegħu tal-bijografiji ta’ San Ġwann Fisher u tal-Kardinal Newman kienu mfaħħrin ħafna minn kull fejn hu mitkellem l-ilsien ingliż.  Cranmer’s Godly Order, ir-rendikont tiegħu tar-Riforma Ingliża, issa jinsab fis-sitt edizzjoni tiegħu.  Hu kien imur Ruma regolarment biex jitkellem mall-membri tal-Kurja, fosthom kardinali prominenti.  Hu ta’ lekċers madwar id-dinja saħansitra f'pajjiżi l-bogħod bħal-Filippini, l-Indja u n-Niġeria.  Huwa miet fil-25 ta’ Settembru 2004. 
Din il-website fiha s-sitt edizzjoni tal-ktieb bl-ingliż li jagħti l-aqwa rendikont ta’ min joqgħod fuqu tal-ġrajjiet li ilhom iseħħu mill-1981 ’l hawn f’Medjugorje ġewwa Herzegovina.  Il-mara ta’ Michael hija Kroata, u ibnu Adrian, li jitkellem biż-żewġ lingwi, għenu immense fit-traduzzjoni tal-materjal mill-oriġina bil-Kroat.  Matul l-aħħar għoxrin sena, iż-żewġ isqfijiet tad-Djoċesi ta’ Mostar-Duvno ħallewh jeżamina d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.
Medjugorje wara wieħed u għoxrin sena
- L-Isorja kif inhi   minn Michael Davies
       Verżjoni ġdida – aġġornata  Mejju 2004
Ikklikkja hawn taħt: Updated version of Michael Davies' book Note: The updated text spans 217 pages and may take a short while to download, depending on your connection speed. Latest statement on Medjugorje from Bishop Ratko Peric "The Truth both frees us and binds us" - Bishop Ratko Peric 31st May 2004 Report of an interview with Bishop Ratko Peric after his Ad Limina visit to Pope Benedict XVI Bishop Ratko Peric's Confirmation sermon 15 June 2006. Laurentine Disinformations A new Commission for Medjugorje - Press Release 27 June 2008     The canonical status of Fr. Tomislav Vlašic - the story: http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=228 (April 2009)  - Fra Tomislav Vlašic “Within the context of the Medjugorje phenomenon” : http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=227 (April 2009)  - Bishop of Mostar's letter to Sr. Elvira of the Cenacolo Movement, and her reply: http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=315 (April 2009)  - THE BISHOP OF MOSTAR'S LETTER TO THOSE IN CHARGE OF THE “OASIS OF PEACE” COMMUNITY IN MEDJUGORJE : http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=318 (April 2009)  - Check out the Bishop of Mostar's webpage on Medjugorje for AUTHENTIC updates and information about this phenomenon:  http://www.cbismo.com/index.php?menuID=37     [Only certain articles on this page are available in English]. (April 2009)  - This is a recent directive in .pdf format to all the Priests in the Joliet Diocese (USA) regarding inviting "alleged" visionaries (including those from Medjugorje) into the parishes. From the Joliet Official Bulletin (JOB), April, 2009
New (July 2009)