Nagħmlu lil Alla magħruf fid-Dinja Tagħna

Belt tal-Vatikan, 10 ta’ Novembru 2009 (VIS)Waqt il-laqgħa tal-assembea ġenerali tal-Konferenza Episkopali Taljana (CEI), li qd issir din il-ġimgħa f’Assisi, l-Papa kellem lil dawk li kienu qed jieħdu sehem fiha.
Wara li f’Mejju li għadda huwa kien diġà kellem lill-isqfijiet Taljani dwar “l-unġenza tal-edukazzjoni”, l-Papa reġa’ saħaq fuq dan is-suġġett.  Il-Papa fisser li “dan jaffettwa s-setturi kollha tal-Knisja, u jfisser li l-mistoqsijiet il-kbar taż-żmien modern għandhom ikunu milqugħa b’rieda qawwija:
 •      l-mistoqsija dwar in-natura tal-bniedem u d-dinjità tiegħu (l-element deċisiv fl-iżvilupp tal-persuna), u
 •    l-“mistoqsija dwar Alla “li tidher li qed tippressa dejjem iktar fi żminijietna.”

Benedittu XVI tenna wkoll il-kliem li lissen dan is-sajf ġol-kattidral ta’ Aosta, l-Italja: “Jekk ir-relazjoni fundamentali tagħna ma’ Alla m’hix ħajja, jekk ma ngħixuhiex, allura l-ebda waħda mir-relazzjonijiet l-oħra tagħna ma tista’ tkun sewwa. ...   Jekk ngħaddu mingħajr Alla, jekk m’hemmx Alla, jonqosna l-boxxla ...  biex turina t-triq, liema naħa għandna mmorru.  AllaJeħtiġilna nġibu l-verità dwar Alla lura fid-dinja, nagħmluH magħruf, nagħmluH preżenti”.

Il-Papa kompla jgħid li: “Biex jigri dan aħna, qabelxejn u b’kull ma aħna jeħtieġ li nsiru adorazzjoni ħajja, rigal li jbiddel id-dinja u jroddha lil Alla.  Dan huwa l-qofol tal-messaġġ tas-Sena għall-Qassisin”.
......................................
..................
MESS/.../CEI PLENARY ASSEMBLY                                       VIS 091110 (440)

Ara l-oriġinal:

”Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn”

Dmir il-qaddej (Lq. 17:7-10)
"Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x'se jgħidlu? 'Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel'? jew, 'Lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int'? Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, għidu, 'Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.'"

Kummentarju:
Beata Teresa ta’ Calcutta (1910 – 1997), fundatriċi tas-Sorijiet Missjunarji tal-Karità
Triq ħafifa
"Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn”

Tħabblux raskom għax jeżistu l-problemi fid-dinja – biss aqdu l-ħtiġijiet tan-nies.  Xi wħud jgħiduli li jekk aħna nagħtu l-karita lill-oħrajn dan inaqqas r-responsabiltà tal-gvern lejn il-foqra u dawk fil-bżonn. Jien ma nħabbilx rasi minn dan, għax il-gvernijiet ġeneralment ma joffrux l-imħabba.  Jien biss nagħmel li nista’: il-bqija m’hix biċċa tiegħi.

Alla kien daqshekk twajjeb magħna: l-għemejjel ta’ mħabba huma dejjem mezz biex nersqu iktar qrib lejn Alla. Araw x’għamel Ġesù matul il-ħajja tiegħu fid-dinja! Hu qattagħha biss jagħmel il-ġid (Atti 10,38). Jiena nfakkar lis-sorijiet li Ġesù qatta' tlett snin mimm ħajtu jfejjaq il-morda u l-imġiddmin, lit-tfal u nies oħra; u dan hu preċiżament li qed nagħmlu aħna, nippridkaw l-Evanġelju permezz ta’ għemilna.

Il-Qadi għalina hu privileġġ, u aħna nagħmlu ħilitna, biex nqadu tassew u mill-qalb. Aħna nħossu li dak li qed nagħmlu hu biss qatra fl-oċejan, iżda l-oċejan ikun nieqes mingħajr dik il-qatra.

Ħafna jixtiequ joħolqu Knisja għalihom infushom

Fl-artiklu intitolat “Is the End Near?” li deher fil-ħarġa ta’ Novembru 1996 ta’ “Inside the Vatican” jikkwota lil (dak iż-żmien) Kardinal Joseph Ratzinger, li kien qara it-Tielet Sigriet tal-messaġġ ta’ Fatima, jwieġeb għal din il-mistoqsija billi qal li “Le” t-tmiem m'huwiex fil-qrib.

Il-kardinal Ratzinger żied jgħid li dak li jinkwetah illum huwa “l-fidi ta’ nofs kedda f’ħafna partijiet tad-dinja speċjalment fl-Ewropa”. Huwa qal: “Minflok ma nifirħu għax:
     * nafu lil Veru Alla,
      * li kellimna l-Mulej,
       * li nafu kif ngħixu, 
       • aħna nqisu t-Twemmin Nisrani, x’aktarx, bħala piż.
     Minħabba f’hekk, ħafna jixtiequ joħolqu Knisja għalihom infushom, qisu xi club privat, u huma jinsew lil-Knisja

     ara l-artiklu sħiħ:     Id-Dibattitu Teoloġiku u d-Difiża tal-Fidi
     Belt tal Vatikan, 4 Nov 2009 (VIS) – Benedittu XVI iddedika l-katekeżi tiegħu matul l-udjenza ġenerali ta’ dal-għodu fuq id-dibattitu li kien hemm fis-seklu tnax bejn San Bernard ta’ Clairvaux u Abelard, li rispettivament ipproponew it-teoloġija monastika u dik skolastika.

     Il-Papa beda billi fakkar li t-teoloġija “hi tiftix għall-għarfien bir-raġuni (daqs kemm jista’ jkun) tal-misteri tar-rivelazzjoni Nsranija, li jitwemmnu bil-fidi, ... il-fidi tfittex l-għarfien”.  Iżda filwaqt li San Bernard ..  jisħaq fuq ... il-fidi, Abelard ….. jinsisti fuq l-għarfien bir-raġuni.

     “Għal Bernard”, żied jgħid il-Papa, “il-fidi nfisha hi mżejna b’ċertezza intima, bbażata fuq ix-xhieda tal-Iskrittura u fuq it-tagħlim tal-Missirijet tal-Knisja.  … Fil-każi fejn hemm dubju jew ambigwità, l-fidi hija mħarsa u mdawwla bl-eżerċizzju tal-Maġisteru tal-Knisja”.  Hekk, għal abbati ta’ Clairvaux, “it-teoloġija għandha għan wieħed, dak li tmexxi ’l quddiem l-għixien u l-esperjezja intima ta’ Alla”.

     “Abelard, li fost ħwejjeġ oħra daħħal il-kelma ‘teoloġija’ kif nifhmuha llum, … fil-bidu tgħallem il-filosofija u mbagħad applika dak li kiseb f’din id-dixxiplina għat-teoloġija”.  Huwa kellu “spirtu reliġjuż iżda personalita bla sabar, u ħajtu kienet mimlija bi ġrajjiet drammatiċi: huwa sfida lill-għalliema tiegħu u kellu tarbija minn Eloise, mara intelliġenti u ta’ kultura. …  Hu ġarrab ukoll kundanni ekkleżjastiċi, għalkemm huwa miet f’għaqda sħiħa mal-Knisja, li qagħad għal-awtorità tagħha fi spirtu ta’ fidi”.

     “L-użu żejjed tal-filosofija wasslet biex it-tagħlim Trinitarju ta’ Abelard ikun fraġli b’mod perikuluż” qal il-Papa.  “L-istess, fil-qasam tal-morali t-tagħlim tiegħu ma kienx mingħajr ambigwità filwaqt li hu saħaq li għandha titqies l-intenzjoni tas-suġġett bħala l-uniku mezz biex turi t-tjubija jew il-ħażen tal-atti morali, filwaqt li jitwarrab is-sinifikat u l-valur morali oġġettiv tal-azzjonijiet.

     “Dan l-aspett”, kompla Benedittu XVI, “jgħodd ħafna għal-żminijietna, fejn il-kultura sikwit tidher immarkata minn tendeza li qed tiżdied għal relativiżmu etiku.  Madankollu, aħna ma rridux ninsew is-siwi kbir ta’ Abelard, … li għamel kontribuzzjoni deċisiva għall-iżvilupp tat-teoloġija skolastika.  …. Lanqas ma għandna nwarrbu xi għarfien tiegħu bħal, per eżempju, l-affermazzjoni tiegħu li t-tradizzjonijiet reliġjużi mhux insara diġa għandhom fihom xi għamla ta’ tħejjija biex jilqgħu lil Kristu, il-Kelma Divina.

     “X’nistgħu nitgħallmu mill-konfrantazzjoni … bejn Bernard u Abelard u, b’mod ikat  wiesgħa, bejn ix-xeħta tat-teoloġija monastoika u dik skolastika? staqsa l-Papa.  “L-ewwelnett”, hu kompola, “naħseb li din turi l-ħtieġa u s-siwi ta’ diskussjoni teoloġika sana fi ħdan il-Knisja, speċjalment meta l-kwistjoni li tkun dibattuta ma kenitx matugħa mill-Maġisteru, li, madankollu, jibqa’ punt ta’ riferenza li ma tistax taħrab minnu”.

     “fil-qasam tat-teoloġija irid ikun hemm bilanċ bejn dawk li nistgħu inseħulhom prinċipji arkitettoniċi, li jingħatawlna bir-Rivelazzjoni u li, għalhekk, iżommu dejjem il-priorità u l-importanza tagħhom, u l-prinċipji interpretattivi imressqin mill filosofija (jiġifieri mir-raġuni), li għandhom funzjoni importanti, iżda waħda strumentali.  Meta ma jinżammx dan il-bilanċ, ir-riflessjoni teoloġika tissogra li titħassar bl-iżball u imbagħad ikun imiss lill-Maġisterju biex jeżerċita is-servizz meħtieġ għal verità, li hu xogħolu”.

     “Id-dibattitu teoloġiku bejn Bernard u Abelard intemm b’rikonċiljazzjoni sħiħa. … Dak li rebaħ fiż-żewġt irġiel hu dak li aħna għandna jkollna għal qalbna kull meta tinqala’ xi kontroversja teoloġika: jiġifeiri, niddefendu l-fidi tal-Knisja u niżguraw li tirbaħ il-verità fl-imħabba”.

     AG/BERNARD ABELARD CONTROVERSY/...                         VIS 091104 (600)